STALDKONTRAKT

 

Hesten opstaldes i boks på følgende vilkår:
Pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste betales månedsvis forud. Ved misligholdelse kan rideklubben opsige kontrakten uden varsel. Hestens værdi står som sikkerhed for det til enhver tid skyldige beløb. Sker betalingen ikke efter påkrav, kan klubben uden yderligere varsel afhænde hesten for opstalderens regning og risiko.

Opbevaring af hestepas (obligatorisk):

Ved indgangen af 2016 trådte en ny EU-lov i kraft, og den kræver, at man ved kontrol skal kunne fremvise hestepas indenfor 10 minutter.
HJRK har derfor indkøbt nogle skabe med aflåste rum, hvori passene kan opbevares. Skabene befinder sig i sadelrummene, og de er boltet fast.
Alle opstaldere får 1 nøgle til deres rum, og bestyrelsen har den anden nøgle. Derudover har staldpersonale adgang til en masternøgle, så man ved kontrol kan åbne alle bokse.
Hestepasset skal til enhver tid følge hesten - til stævner, på sommergræs, til svømning osv. Det er opstalderens ansvar, at hestepasset følger hesten, og dermed også at passet befinder sig i boksen, når hesten står på rideskolen.

HJRK fralægger sig ethvert ansvar:

I sådanne tilfælde hæfter heste-ejeren selv for bøden og for generhvervelse af hestepasset.

Hvis man har glemt sin nøgle og beder staldpersonale om at åbne sin boks med masternøglen, vil man blive opkrævet et gebyr på 100 kr. på den næste faktura.

Rideklubbens ansvar er:

- at hesten passes og fodres fagligt korrekt
-. ind- og udlukning gennem løbegang og fangefold på hverdage
(i pasningen indgår ikke varetagning af hestens hygiejne eller udmugning).

Rideklubben påtager sig intet ansvar for:

Evt. sygdom, hestens liv og førlighed, herunder skrammer og skader, som hesten pådrager sig under opstaldningen.
Opstalder/ hestens ejer er til enhver tid forpligtiget til at sørge for at kontaktoplysninger er korrekte og synlige på hestens boks tavle. Ligeledes at den af rideklubben staldansvarlige er orienteret om, hvem der har ansvaret for hesten under ferieafholdelse etc., og at dennes kontaktoplysninger er placeret på boksen synligt og tilgængeligt for alle.

Hesteejeren forpligter sig til, at:

Såfremt hesteejeren ikke overholder de fastsatte regler, forbeholder rideklubben sig ret til at foranledige de enkelte punkter opfyldt, for ejeres regning og risiko.
Rideklubben forbeholder sig ret til, ved stævner o. lign. at flytte hesten midlertidigt til en anden plads.
Hesteejeren kan kun disponere over pladsen til eget brug.
Opstaldningskontrakten kan uden begrundelse opsiges fra begge sider med en måneds varsel til d. 1.

Opsigelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer og til den daglige leder.