Vedtægter Højris Rideklubs Venner

VEDTÆGTER FOR HØJRIS RIDEKLUBS VENNER

§ 1
Foreningens navn er: Højris Rideklubs Venner.
Foreningens hjemsted er: Ikast-Brande Kommune.

§ 2
Foreningens mål er at støtte Højris Rideklub, primært med fokus på klubbens juniorryttere, handicapafdelingen
samt elevheste.
Støtten vil være af økonomisk art.

§ 3
I foreningen kan optages junior- og seniormedlemmer.
Juniorer er unge mennesker, der ikke er fyldt 18 år.
Seniormedlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret på Højris Rideklubs generalforsamling og er
valgbare til bestyrelsen i Højris Rideklub.

§ 4
Medlemskontingent for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den
ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
Kontingentet opkræves forud 1 gang årligt og er forfalden til betaling 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder,
og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløbet, indtil lovlig
udmeldelse har fundet sted.
Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

§ 5
Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær inden 8 dage efter generalforsamlingens
afholdelse. Konstitueringen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside.
Ved valg af kandidater til bestyrelsesposter benyttes relativt simpelt flertal. Ved stemmelighed skal valget
afgøres ved afstemning.
Hvis et medlem udgår i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv.
Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.

§ 6
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange om året, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 2
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes mundtligt af formanden med oplysning om dagsorden.
Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt flertal.
Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og
deltage i afstemningen.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

§ 7
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.
Der må i foreningen ikke meddeles eneprokura.

§ 8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned ifb. med Højris Rideklubs generalforsamling, som
forestår indkaldelse.
Tiden og stedet for generalforsamlingen opslås skriftligt i cafeteriet, med 3 ugers varsel.

§ 9
Støtteforeningens regnskab indarbejdes i Højris Rideklubs regnskab, ligesom det revideres af Højris Rideklubs
generalforsamlingsvalgte revisor.

§ 10
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Dagsorden opslås 8 dage før generalforsamlingen.
Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og har været
medlem i mindst 3 måneder.
På generalforsamlingen har kun medlemmer tale- og stemmeret.
Dagsorden til generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Fastsættelse af kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  6. Eventuelt.

Ændringer og tilføjelser er foretaget på generalforsamling d. 25.02.14.