Vedtægter Højris Rideklub

VEDTÆGTER FOR HØJRIS RIDEKLUB

§ 1
Klubbens navn er: Højris Rideklub (HJRK).
Klubbens hjemsted er: Ikast-Brande Kommune.

§ 2
Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle
medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i
alt vedrørende hestens brug og pleje.
Al ridning og færdsel på rideskolen foregår på eget ansvar.

§ 3
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund,
hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to
nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af
pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4
Staldpersonale og handicapinstruktører med primær hovederhverv i Højris
Rideklub er ikke valgbare til bestyrelsen i Højris Rideklub.

§ 5
§ 5a

Bestyrelsen kan meddele karantæne af et nærmere fastsat omfang, dog max. 2
måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden
måde opfører sig til skade for klubben. For at en beslutning skal være gyldig
kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsen stemmer for karantæne.
Medlemmet skal have mulighed for at udtale sig overfor bestyrelsen, inden
afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets
forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.
Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 5b
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem
udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På
generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse
kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som
afgivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.
Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet
indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.

§ 5c
I det af § 5 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig
afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via
hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg
til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt.
indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre
specialforbund under Dansk Idræts forbund (eksklusion).

§ 6
Medlemskontingent for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad
gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.
For aktive medlemmer opkræves medlemskontingentet årligt forud og er forfalden til
betaling den 1. januar.
For passive medlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt og er
forfalden til betaling den 1. januar.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører
vedkommendes medlemsrettigheder, og vedkommende kan kun optages på ny mod
betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.
Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

§ 7
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være
fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, næstformand og sekretær.
Bestyrelsen skal have konstitueret sig selv inden 8 dage efter generalforsamlingens
afholdelse. Resultatet af konstitueringen skal offentliggøres ved opslag.
Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af
suppleanterne i dennes valgperiode i bestyrelsen. Hvis begge suppleanter er indtrådt,
supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller
supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg med en formand.
Genvalg kan finde sted.

§ 8
Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året, men i øvrigt efter behov eller på
forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indkaldes skriftligt med oplysning om dagsorden.
Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt flertal, se dog § 5. Står stemmerne
lige, er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at
gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer
være tilstede og deltage i afstemningen.
Næstformanden træder i formandens fravær i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et
beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning.

§ 9
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste
måde. Klubben tegnes i dagligdagen af formand og kasserer, der vil kunne uddele
prokura til enkeltpersoner.
Ved salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån underskrives af den
samlede bestyrelse.
Ved salg henvises i øvrigt til § 14

§ 10
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den
ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Tiden og stedet for
generalforsamlingen skal skriftligt meddeles klubbens medlemmer med 3 ugers
varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden udsendes 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har
betalt kontingent og været medlem i klubben i mindst 3 måneder.
På generalforsamlingen har både medlemmer af Højris Rideklub og Højris Rideklubs
Venner tale- og stemmeret.
Dagsorden til generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af diverse udvalg.
  9. Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

§ 11
Til forandring af klubbens lov kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til Dansk Ride Forbund til
godkendelse.

§ 12
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision
af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer.
Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for
det kommende år.

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for
nødvendigt, eller når mindst 15% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver
skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. I det sidste tilfælde skal
generalforsamlingen finde sted senest 3 uger efter anmodningens modtagelse.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel.

§ 14
Salg af klubben tilhørende fast ejendom kan kun ske efter forudgående skriftlig
godkendelse fra Byrådet v/Ikast-Brande Kommune. Beslutning om salg af fast
ejendom kræver majoritet som til ændring af klubbens love, jf. § 11.

§ 15
Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter
hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den
første af disse skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne
stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.
Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen d. 11.02.85. Ændringer og
tilføjelser er foretaget på generalforsamlingen d. 25.02.98. Ændringer og tilføjelser er
foretaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 06.04.06.
Ændringer og tilføjelser er foretaget på generalforsamling d. 25.02.14.
Ændringer og tilføjelser er foretaget på generalforsamling d. 28.02.15.
Ændringer og tilføjelser er foretaget på generalforsamling d. 26.02.18.